Účel projektu

Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám ve využívání progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Rozšířením těchto progresivních technologií v ČR se tak zvýší konkurenceschopnost českých firem vůči zahraničním a umožní jim exportovat sofistikované služby s velmi vysokou mírou odbornosti. Tyto technologie, označované jako SAR (Synthetic Aperture Radar), příp. InSAR (Interferometric SAR), umožňují monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např. přehradní hráze, dálniční a železniční mosty, opěrné stěny zářezů, chladicí věže, skalní masivy, svahy ohrožené sesuvy, erozní oblasti, apod. Tyto rizikové objekty a lokality mohou být narušeny přírodními živelnými událostmi (např. povodně, vichřice, eroze, seismická aktivita) nebo neopatrnou činností člověka (např. havárie, důlní činnost) a způsobit tak značné materiální škody nebo ohrožení zdraví, příp. života lidí. Účelu projektu bude dosaženo vytvořením metodických a technologických postupů pro sběr pozemních radarových (InSAR) dat a jejich následné zpracování moderními matematicko-statistickými metodami (bayesovský přístup aplikovaný na gaussovské náhodné procesy). Možnost nasazení pozemní InSAR technologie bude prakticky ověřena na konkrétních modelových případech.

Monitorování rizikových objektů a lokalit a následná analýza jejich deformací umožní předpovídat zmíněné nežádoucí události a včas jim předcházet. Spolehlivost a věrohodnost těchto předpovědí může být výrazně zvýšena použitím pokročilých matematicko-statistických metod zpracování experimentálních dat, neboť každou takovou předpověď lze doplnit o objektivní odhad pravděpodobnosti, že se skutečně vyplní. Rozhodovací proces založený na takovýchto pravděpodobnostně podložených předpovědích tak může včas odhalit hrozící nebezpečí a zamezit mu nebo alespoň povede k nejbezpečnější variantě krizového scénáře při živelních pohromách nebo haváriích. Aplikace pokročilých matematicko-statistických metod na prostorová data o rizikových objektech a lokalitách tak přispěje ke zmírňování negativních následků živelních pohrom nebo ke snižování dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí.

Potřebnost a aktuálnost projektu

Potřebnost a aktuálnost předkládaného projektu dokládá několik naléhavých skutečností: Území České republiky je téměř každoročně postihováno povodněmi. Tyto povodně bývají doprovázeny sesuvy podmáčené půdy a ohrožením stability hrází na řekách, potocích a u rybníků. Sledování deformací vybraných lokalit umožní vytipovat ty nejrizikovější a u nich pak přednostně navrhnout účinná opatření. Za posledních 14 let zasáhlo Českou republiku 8 povodní, z toho 3 z nich dosáhly katastrofických rozměrů (1997, 2002, 2010). To svědčí o aktuálnosti projektu více, než by si lidé ze zaplavených oblastí přáli. V severních Čechách a též i na severní Moravě a ve Slezsku jsou rozsáhlé oblasti zasažené důlní činností. Tam je proto třeba sledovat změny profilů stěn důlních jam, stabilitu výsypek apod. Při zpracování interferenčních měření je zvlášť důležité statistické testování, zda zjištěné posuny jsou důsledkem skutečných změn tvaru zkoumaných objektů nebo jen projevy nepřesnosti měření. Všechny uvedené argumenty potřebnosti a aktuálnosti projektu mají celostátní význam a nelze předpokládat jejich řešení pouze soukromým sektorem. Navrhovaný projekt by proto měl být podpořen z veřejných zdrojů.