Ústav teorie informace a automatizace

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) je veřejná výzkumná organizace, která je součástí Akademie věd České republiky. ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti informatiky, zpracování signálu a obrazové informace, rozpoznávání obrazu adaptivních systémů a teorie řízení. Tento široký záběr pokrývá vědecko-výzkumná činnost osmi oddělení. Na projektu budou spolupracovat členové oddělení Zpracování obrazové informace.
Oddělení Zpracování obrazové informace se zabývá základním výzkumem v oblasti zpracování a rozpoznání obrazu. Výzkumná činnost je zaměřena na popis zobrazených objektů, který je invariantní vůči geometrickým a radiometrickým deformacím, na rekonstrukci rozmazaných obrazů, na adaptivní odstraňování náhodného šumu v obraze, na lokální zvýrazňování kontrastu, na transformaci barev a další otevřené problémy, které jsou v současné době v popředí zájmu odborné komunity na mezinárodní úrovni.
Z hlediska navrhovaného projektu jsou nejvýznamnější výsledky výzkumné práce dosažené v oblasti zahrnující registraci obrazů, obrazovou fúzi a zpracování multimodálních dat. Společným charakteristickým rysem těchto tří okruhů problémů je využití obrazové informace z různých typů senzorů nebo při odlišných podmínkách snímání obrazů. Jednou z nejperspektivnějších aplikačních oblastí tohoto výzkumu je detekce změn (tzv. change detection). Speciálním případem detekce změn je analýza deformací.


Milan Talich

Ing. Milan Talich, Ph.D. - řešitel

Zkušenosti s řízením projektů, s analytickými pracemi při řešení projektů, se syntézou získaných poznatků.
Specializace na výzkum možností využití matematického aparátu tenzorů deformací (strain analyses) a jejich vlastností pro určování deformací objektů a rizikových lokalit.

Lubomír Soukup

Dr. Ing. Lubomír Soukup

Zkušenosti s řešením teoretických problémů v oblastech statistického zpracování dat, hodnocení přesnosti dosažených výsledků matematického zpracování měřených dat, transformacemi a metodami vlícování digitálních obrazů.
Dále se zabývá bayesovskou klasifikací objektů v digitálních obrazech.

Jan Havrlant

Ing. Jan Havrlant, Ph.D.

Zkušenosti s algoritmizací a programovacími pracemi při tvorbě výpočetních webových nástrojů a aplikací pro zpracovávání naměřených dat.

Ondřej Böhm

Ing. Ondřej Böhm

Zkušenosti s automatickým rozpoznáváním objektů v digitálních obrazech proto se předpokládá specializace na problematiku využití techniky InSAR pro určování deformací. Dále má zkušenosti s tvorbou webových nástrojů a aplikací včetně databází.
V současnosti je studentem doktorského studijního programu na Západočeské univerzitě Plzeň, Fakulta aplikovaných věd, zaměření: určování deformací Země.

Filip Antoš

Ing. Filip Antoš

Zkušenosti s procesy zpracování objemných digitálních obrazů a také s tvorbou webových aplikací pro zpřístupňování dat na internetu.

Mgr. Ing. Jakub Šolc, Ph.D.

Zkušenosti s matematikou, numerickou matematikou, geodézií, geodetickou astronomií, návrhy algoritmů a programováním. Vyučující na katedře matematiky (FSV ČVUT), zajišťuje softwarovou podporu pro projekt P-InSar.

Geodézie Ledeč nad Sázavou

Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. působí na trhu již od roku 1998 a v současné době patří k nejvýznamnějším geodetickým firmám v kraji Vysočina. Společnost vznikla jako rodinná firma, postupem času s rostoucím zájmem spokojených zákazníků expandovala a dnes zaměstnává cca 20 profesionálních geodetů, kteří ročně zpracují více než 1000 zakázek všech druhů a rozsahu.
Firma působí v širokém spektru geodetických prací, zejména jako nevýznamnější dodavatel geodetických prací pro ČEZ Distribuce a.s. v regionu a významný dodavatel geodetických prací pro stavby a rekonstrukce silnic v regionu. Dále provádí geodetické práce na stavbách menšího a středního rozsahu i významných průmyslových objektech, geodetické práce při revitalizacích a technickoprovozních evidencích vodních toků a nádrží, speciální přesné geodetické práce na ocelových konstrukcích a jeřábových drahách. Nezanedbatelnou část činnosti firmy tvoří také geodetických práce v katastru nemovitostí a pro pozemkové úpravy po celé České republice. Firma spolupracuje s partnery v oblasti laserového skenování a mobilního mapování.
Technické vybavení firmy je tvořeno totálními stanicemi Topcon a Sokkia, GPS aparaturami Trimble, GPS aparaturou Topcon s možností měření souřadnic v reálném čase s připojením na síť permanentních GPS stanic (RTK). Softwarové vybavení firmy je tvořeno CAD softwarem Microstation v7 a v8 a českým geodetickým softwarem Groma, Geus, Atlas - digitální model terénu, Proland a HSI Progeo. Vozový park je tvořen osobními a terénními automobily značky TOYOTA.
Firma zavedla a již několik let uplatňuje systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu dle normy podle ČSN EN ISO 14001:1005, k čemuž opakovaně získala příslušné certifikáty.


Ing. Miroslava Závrská - spoluřešitelka

Dosavadní zkušenosti:

  • Úředně oprávněný zeměměřický inženýr pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 zákona 200/1994 Sb. písm. a) pro ověřování geometrických plánů a geodetických prací pro katastr nemovitostí ČR a c) pro ověřování geodetických prací ve stavebnictví.
  • Technický ředitel Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. - odborné vedení týmu samostatných geodetů, ověřování výsledků zeměměřických činností ve stavebnictví i pro katastr nemovitostí ČR
  • Zimní stadion Ledeč nad Sázavou - geodetické práce na stavbě
  • Rekonstrukce mostu EV.Č.130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou - geodetické práce na stavbě

Ing. Michal Glöckner

Absolvent fakulty stavební ČVUT, obor Geodézie a Kartografie se specializací na Inženýrskou geodezii.
Dosavadní zkušenosti s inženýrskou geodezií, měřením posunů a deformací, práce v CAD a geodetických programech a určování a vyhodnocování přesnosti.

Martin Závrský

Ředitel společnosti Geodezie Ledeč nad Sázavou s.r.o. Má zkušenosti se získáváním a řízením projektů, s analytickými pracemi při řízení projektů a s využitím a uplatněním dosažených poznatků.

Mgr. Kateřina Havlová

Absolventka přírodovědecké fakulty UK, oboru Geografie a kartografie na katedře Aplikované geoinformatiky a kartografie, se specializací na dálkový průzkum země.
Zkušenosti s návrhem a tvorbou GIS, zpracováním databází a analýza podkladů.

Pavel Doležal

Zkušenosti s inženýrskou geodezií, zpracováním dat laser skeningu, práce v CAD a GIS.